NLF / Forbund / Koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport
Knut Lien

Koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport

Ballongflyging er blant aktivitetene som NLF nå går inn for å iverksette. Foto: Torkell Sætervadet

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet 1. april for mer idrettsaktivitet, og NIF har laget en generell veileder med basis i Helsdirektoratets tolkning av covid-19-forskriften § 13 (b). Her er NLFs koronavettregler som er laget for å bistå klubber i arbeidet med å komme i lufta. Kommentarer og endringer som følge av Regjeringens pressekonferanse på ettermiddagen 30. april er kommentert i NLFs koronavettregler. (Står i kursiv).

Merk: I tillegg til smittevernaspektene som koronavettreglene adresserer, gjelder diverse luftromsbegrensninger. Se "NLFs koronaguide 2.0" for en komplett oversikt. 

Generelle betraktninger 

Det rettslige grunnlaget for Helsedirektoratets kunngjøring 1. april er covid-19-forskriften fastsatt ved kongelig resolusjon 27. mars som viderefører en rekke av bestemmelsene i Helsedirektoratets påbud av 12. mars. Følgende generelle betraktninger gjelder for utøvelse av luftsportsaktivitet, uavhengig av seksjon.   

 • Det forutsettes at utøvere som er kjent med at de grunnet alder, helse eller av andre årsaker kan være i en gruppe med høyere risiko tar personlige forholdsregler for å unngå smitte innen luftsporten som de ville gjort i samfunnet ellers.

 • Det forutsettes at enkeltpersoner og klubb tilrettelegger og gjennomfører gode rutiner for hygiene, vask, ventilasjon osv. Alt flymateriell som benyttes av flere enn én utøver, f. eks. klubbeide fly, må desinfiseres på hensiktsmessig og anbefalt måte før/etter bruk for å hindre smitte fra utøver til utøver gjennom berøring av materiell. Luftfartstilsynet har utgitt denne veiledningen.

 • Det forutsettes at klubb og individ på selvstendig grunnlag og uoppfordret gjennomfører risikoreduserende tiltak for å:
  • redusere smittefare før, under og etter aktivitet,
  • tilfredsstille offentlige anbefalinger om smittevern ved bakketransport og ved opphold i bygninger eller andre steder det skal utøves aktivitet,
  • redusere faren for hendelser/uhell ved å tilpasse aktivitetens risiko til de kapasitetsmessige begrensningene som for tiden foreligger innen SAR- og helsetjeneste, og
  • ta hensyn til forsinket sesongstart ved å ilegge seg selv restriksjoner, slakkere progresjonsstart og større marginer enn normalt.

Seksjonsvis vurdering

Ballongseksjonen

Aktivitet kan tilpasses ved:

 1. Aktsomhet i anledning kjøring, rigging og pakking.
 2. Bruk av hansker og rengjøring av utstyr.
 3. Flyging i ikke-kontrollert luftrom for å redusere behov for ATS-tjenester.
 4. Ekstra god planlegging og marginer for å redusere risiko for landing på ikke-egnet sted.

Anbefaling til ballongklubbene:

 1. Ballongflyging kan igangsettes med tilpasningene som angitt ovenfor.
 2. Luftromsbruk koordineres med ATS etter gjeldende rutiner.
   

Fallskjermseksjonen (oppdatert 08.06.20 Knut Lien)

Fallskjermhopping kan foregå ihht. følgende retningslinjer:

http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/retningslinjer_for_gjennomforing_av_fallskjermhopping_under_covid-19_versjon_1.6.pdf

 

HPS-seksjonen

Anbefaling til HPS-klubbene:

 1. HPS-flyging (alle grener) kan igangsettes.
 2. Luftromsbruk skjer i tråd etter gjeldende rutiner for HPS.
 3. Økte sikkerhetsmarginer- og rutiner innføres lokalt for å unngå småskader.
 4. Det anbefales å fly med andre slik at man har kamerathjelp.
 5. Tandemflyging bør kun flys med elever fra egen husstand, da anbefalingen om en meters avstand til andre personer ellers ikke kan opprettholdes.
   

Modellflyseksjonen (oppdatert 14. mai, Jon Gunnar Wold)

Aktivitet kan tilpasses ved:

 1. Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer for inntil 50 personer. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at smittevernregler for øvrig følges.
 2. Anlegg som klubbhus, toalett, oppholdsrom o.l. bør holdes stengt, eventuelt brukes med kompenserende tiltak som hindrer smittespredning.
 3. En unngår direkte eller indirekte kontakt mellom utøvere/deltakere, også ved håndtering av materiell.
 4. Stevner, treff, og konkurranser kan gjennomføres med inntil 50 personer som i punkt 1.

Anbefaling til modellflyklubbene:

 1. Modellflyging med minst 1 meter avstand mellom personer kan igangsettes.
 2. Stevner, treff og konkurranser kan arrangeres med inntil 50 personer. Det anbefales ikke tilskuere/publikumsarrangement.


Motorflyseksjonen

Anbefaling til motorflyklubbene: 

 1. Det anbefales å åpne for motorflyging.
 2. Luftromsbruk koordineres med ATS etter gjeldende rutiner.
 3. Det tas smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand, bruk av personlig utstyr og desinfisering av fly og materielle som brukes av flere personer, ved at Luftfartstilsynets anbefalinger for desinfisering av småfly før flygning følges.
 4. Det anbefales å bruke Luftfartstilsynets sikkerhetskort og at man legger inn større sikkerhetsmarginer enn vanlig for å redusere risiko for å trenge assistanse fra SAR, ATS og helsevesen.
 5. For NLFs Flytjeneste gjelder egne regler.

 

Seilflyseksjonen

Anbefaling til seilflyklubbene:

 1. Seilflyging kan igangsettes under rådende smittevernhensyn. Det tas generelle smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand (min 1m) og bruk av personlig utstyr
 2. Luftromsbruk koordineres med ATS etter gjeldende rutiner.
 3. Det anbefales å ikke bruke felles innendørsanlegg, med mindre det er innført smitteverntiltak.
 4. Seilfly og annet materiell som deles av flere enn én person må desinfiseres mellom bruk ved å følge Luftfartstilsynets anbefalinger.
 5. Sikkerhetstiltak som lokal flyging, melderutiner, bruk av treningsbarometer/sikkerhetskort o.l. gjennomføres på seksjonsnivå for å redusere behov for SAR/helse.

 

Sportsflyseksjonen

Anbefaling til sportsflyklubbene:

 1. Det anbefales å åpne for sportsflyging.
 2. Luftromsbruk koordineres med ATS etter gjeldende rutiner.
 3. Det tas generelle smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand, bruk av personlig utstyr. Luftfartstilsynets anbefalinger om desinfisering av fly og materielle som brukes av flere personer følges.
 4. Det anbefales å bruke sikkerhetskort for sportsfly og at man legger inn større sikkerhetsmarginer enn vanlig for å redusere risiko for å trenge assistanse fra SAR, ATS og helsevesen.

Mer informasjon om luftromsbegrensninger, forlengelser av rettigheter mv. finnes i NLFs koronaguide 2.0

For Norges Luftsportforbund

 

Asle Sudbø                                        John Eirik Laupsa
President                                           Generalsekretær