NLF / Sportsfly / Forsikringsvilkår
Pål S. Vindfallet

Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår for sportsflygere


Protokoll arbeidsutvalget 17 november 2021


Forsikringspremien er

Kr 2775 for to-seters sportsfly, årlig.
Kr 2150 for en-seters sportsfly, årlig.

 

Forsikringspremien faktureres sammen med gebyret for flygetillatelse som er:

Kr  815 for en-seter
Kr 1010 for to-seter.


Forsikringsvilkår for sportsflygere - Starr Europe Insurance Limited, Norway (gjelder frem til 31/12 2021)

Se alle forsikringsvilkårene som gjelder fra 1. januar 2021


 

VILKÅR FOR SEKSJON 1 – TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 

1. Forsikringen dekker 

(a) Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i henhold til kapittel 10 i Luftfartsloven av 11. juni 1993 nr. 101– Luftfartsloven med senere endringer, eller for skade eller tap som oppstår utenfor luftfartøyet i henhold til Luftfartsloven kapittel 11. 

(b) Sikredes eventuelle forpliktelse til å destruere eller fjerne vraket eller deler av det fra havaristedet, i den utstrekning omkostninger til dette ikke er dekket av kaskoforsikringen. 

(c) Selskapet hefter uansett etter forsikringens opphør overfor tredjemann i 2 måneder etter forsikringens opphør, medmindre luftfartøyet forut er blitt slettet av Luftfartøyregistret eller en eventuell tillatelse til prøveflyging efter Luftfartsloven er tilbakekalt. 

2. Forsikringen dekker ikke 

(a) Personskade (dødsfall eller annen skade) eller tap som lides av enhver direktør eller ansatt i forsikredes virksomhet mens vedkommende handler som ledd i sin ansettelse hos forsikrede eller utfører sine plikter for forsikrede. 

(b) Personskade (fatal eller annen) eller tap som lides av luftfartøyets besetning, kabinbesetning eller annet personell, mens disse er i ferd med å betjene luftfartøyet. 

(c) Personskade (fatal eller annen) eller tap som lides av enhver passasjer mens vedkommende er i ferd med å gå ombord i luftfartøyet, er ombord i luftfartøyet eller forlater luftfartøyet. 

(d) Ansvar for skade på ting, som tilhører forsikrede, eller som forsikrede har til lån, leie eller oppbevaring eller av annen årsak har i varetekt eller har satt seg i besittelse av. 

(e) Ansvar for skade, som oppstår ved ned kasting eller spredning av kjemikalier eller annet materiale eller andre væsker, med mindre det uttrykkelig framgår av forsikringsbeviset at denne risikoen er dekket. 

(f) Ansvar for skade ved forurensning av en hvilken som helst art, med mindre skaden er oppstått som følge av et havari eller en annen nødssituasjon.